Repsol Detail Repsol F Repsol B Sykes F Sykes B Biaggi F Biaggi B Makita Rizla Rizla B V. Sic V. SIC B V. Sic L V. Sic D Vale Vale B VR VR B VR L Jorge Rizla B Protection Details Test Test1 Test2 Forthetrack Forthetrack Forthetrack1 Forthetrack1